Published: 2016-12-17

SEASONAL DYNAMICS OF THE HYDROPHILIC BIRD COMMUNITY OF KRUGLAYA BAY (SEVASTOPOL)

V. E. Giragosov, M. M. Beskaravainy

Pages: 12-21

Download fulltext

Winter Jellyfish macroplankton off the coastal of Crimea

S. M. Ignatyev, V. V. Gubanov, N. A. Datsyk

Pages: 22-29

Download fulltext

Conditions of estuarine rivers of the Abkhazia Republic and their impact on the Black Sea coast

N. M. Mingazova, R. S. Dbar, V. M. Ivanova, D. Yu. Mingazova, A. A. Galiullina, E. N. Unkovskaya, O. V. Pustovarova, L. R. Pavlova, O. V. Palagushkina, O. Yu. Derevenskaya, N. G. Nazarov, R. R. Mingaliev, R. I. Zamaletdinov

Pages: 30-39

Download fulltext

On conditions of hyperhaline basins of the Taman’ coast of the Black Sea

Zh. P. Selifonova, V. K. Chasovnikov

Pages: 40-43

Download fulltext

MORPHOLOGICAL VARIATION OF TWO MARINE DIATOM SPECIES, NITZSCHIA VENTRICOSA AND ARDISSONEA CRYSTALLINA (BACILLARIOPHYTA)

K. I. Shorenko, Yu. A. Podunai, O. I. Davidovich, M. S. Kulikovskyi

Pages: 53-62

Download fulltext